Gebruiks- en verkoopvoorwaarden

Gebruiks- en verkoopvoorwaarden voor de website www.val-saint-lambert.com
Versie geldig op April 09th, 2019

Val Saint Lambert SA, naamloze vennootschap van Belgisch recht gevestigd in België B-4100 Seraing, Cour du Val 245.

Ondernemingsnummer 0425.334.904
Intracommunautaire BTW BE 0425.334.904

Telefoon: +32 (0) 4 337 32 00

Email: info@val-saint-lambert.com

1. Definities

Klant: elke internetgebruiker die online producten koopt die door de Verkoper op de Website worden aangeboden ;

Voorwaarden: deze Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden;

Website: www.val-saint-lambert.com;

Verkoper: Val Saint Lambert SA, hierboven geïdentificeerd;

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen.

2. Toepassingsgebied

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die door een Klant op de Website wordt geplaatst. Zij hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden.

De Voorwaarden worden systematisch per e-mail aan de Klant meegedeeld wanneer hij een bestelling plaatst op de Website en zijn op elk moment beschikbaar op de Website. De Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door de Verkoper worden gewijzigd. De toepasselijke Voorwaarden zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. De Website biedt de Klant de mogelijkheid om de Voorwaarden op te slaan of af te drukken.

De Klant die een bestelling plaatst op de Website verklaart dat hij/zij over de volledige rechtsbevoegdheid beschikt. Elke aankoop op de Website door een persoon die wettelijk onbekwaam is in de zin van het Belgisch Burgerlijk Wetboek valt echter onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant verbindt zich ertoe de aangekochte goederen voor eigen gebruik te gebruiken en erkent dat het hem verboden is de producten geheel of gedeeltelijk door te verkopen.

3. Goederen

De Klant kan, voorafgaand aan zijn bestelling, op de Website kennisnemen van de belangrijkste kenmerken van elk product dat hij wenst te bestellen.

Alle producten die door de Verkoper op de Website worden aangeboden zijn te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. De afbeeldingen, kleuren en beschrijvingen op de Website zijn echter indicatief en hebben geen contractuele waarde.

De op de Website gepresenteerde productaanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en de Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de producten die op de Website beschikbaar zijn voor verkoop te wijzigen.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van een product. Indien een product na bevestiging van de bestelling niet beschikbaar blijkt te zijn, wordt de Klant per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld van de gehele of gedeeltelijke annulering van zijn bestelling. Indien de onbeschikbaarheid van een product aan de Klant wordt meegedeeld nadat hij de prijs reeds heeft betaald, zal de Verkoper de prijs van het betreffende product of dienst terugbetalen.

4. Bestelling

Elke bestelling vereist de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Voorwaarden door de Klant. De Klant zal gevraagd worden deze te aanvaarden alvorens zijn bestelling op de Website af te ronden.

De Klant selecteert de producten en diensten van zijn keuze door ze toe te voegen aan het winkelmandje. Het winkelmandje is het bestelformulier van de Klant en de Klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling op elk moment te controleren en te wijzigen in het tabblad "Mijn Winkelmand".

Zodra de bestelling voltooid is, wordt er een overzicht getoond en heeft de Klant de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen. Aan het einde van het bestelling proces, zal de Klant de nodige informatie invoeren voor de facturatie en levering van de artikelen (persoonsgegevens-adressen -leveringswijze betalingswijze).

De door de Klant verstrekte informatie is bindend voor de Klant. In geval van een fout in de formulering van de leveringsgegevens kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het (de) product(en) te leveren of voor de daaruit voortvloeiende schade.

5. Bevestiging van de bestelling

De bevestiging van de bestelling van de Klant wordt per e-mail door de Verkoper verzonden naar het e-mailadres dat de Klant tijdens zijn bestelling op de Website heeft opgegeven. Deze besvestiging vermeldt het besellingnummer.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te bevestigen in geval van een probleem met de geplaatste bestelling of met de beschikbaarheid van het product.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van abnormale aard te weigeren, in het bijzonder wanneer de bestelde hoeveelheid de redelijke behoeften van een Consument duidelijk overschrijdt.

6. Prijs en betalingsvoorwaarden

De aan het einde van het bestelproces opgegeven prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en, tenzij anders vermeld, eventuele administratiekosten. Zij omvatten geen bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten, die bovenop de prijs van de aangekochte producten worden gefactureerd.

In geval van verkoop aan een Klant die buiten de Europese Unie is gevestigd, kunnen ook douanekosten van toepassing zijn. Dergelijke kosten worden alleen gedragen door de Klant, die wordt uitgenodigd om te informeren naar het regime dat in de betreffende Staat van toepassing is.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de verkoopprijs te allen tijde te wijzigen; de aangekochte producten worden echter gefactureerd tegen de prijs die op de Website is aangegeven op het moment van de bestelling.

Aankopen kunnen enkel betaald worden via overschrijving, Bancontact, Maestro, KBC/CBC online, ING homepay, Belfius netbanking of MasterCard® of Visa®.

Na ontvangst van de bank- of debetopdracht op de kaart van de Klant, wordt de bestelling van de Klant automatisch gevalideerd en vormt deze een onherroepelijke verbintenis van zijn kant, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 10.

7. Verzending

Elke bestelling op de Website geeft recht op levering in de landen die op het moment van de bestelling in het uitklapmenu zijn aangegeven. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de landen waar levering mogelijk is, te wijzigen.

Indien de Klant wenst te worden geleverd aan een vriend of buurman op zijn of haar werkplek, volstaat het om dit bij de bestelling te vermelden, met duidelijke vermelding van zijn of haar leveringsadres.

De levering van de bestellingen van de Klant wordt uitgevoerd door de door de Verkoper gekozen vervoerder. De levering gebeurt door rechtstreekse levering van het product aan de door de Klant opgegeven ontvanger, waarbij elke levering door de geïdentificeerde ontvanger wordt ondertekend als bewijs van ontvangst.

De ontvanger moet in alle gevallen de inhoud en de goede staat van de inhoud van de verpakking waarborgen alvorens de leveringsbon te ondertekenen. Elk geschil met betrekking tot het transport (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, breuk, beschadiging van de verpakking, enz.) moet systematisch door de Klant aan de bezorger worden gemeld en vervolgens, binnen de twee werkdagen, worden bevestigd aan de vervoerder en de Verkoper per aangetekende brief waarin de aard en de plaats van de geconstateerde gebreken nauwkeurig worden vermeld, bij gebreke waarvan de Verkoper geen verzoek tot omruiling of terugbetaling kan indienen.

Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op de Klant over op het moment dat de Klant of een door de Klant aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de producten fysiek in ontvangst neemt.

De leveringstermijnen staan vermeld in de productbeschrijving en bij gebrek daaraan mag de wettelijke termijn van 30 dagen na het sluiten van het contract niet worden overschreden.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van de producten te splitsen volgens hun beschikbaarheid.

In geval van een uitzonderlijk voorraadtekort zal de Klant per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. De Verkoper zal de Klant een voorstel doen:

  • of de levering van de gehele bestelling uit te stellen tot de datum van aanvulling van het betrokken product ;
  • of om een gedeeltelijke levering te aanvaarden met terugbetaling van de aankoopprijs van het (de) niet-geleverde product(en), kan de Klant een nieuwe bestelling plaatsen wanneer het betreffende product weer beschikbaar is ;
  • of een annulering en terugbetaling van het volledige bedrag van zijn bestelling.

Indien alle of een deel van de geleverde producten niet overeenstemmen met de producten waarvan de bestelling is bevestigd, is de Klant verplicht de niet-conforme producten, vergezeld van al hun toebehoren en in de originele verpakking, terug te sturen naar de Verkoper, met vermelding van de reden van de terugzending. Retourzendingen moeten binnen 5 werkdagen na de leveringsdatum naar het volgende adres worden gestuurd:

Val Saint Lambert, Cour du Val 245, B-4100 Seraing, België

De kosten en risico's van deze retourzending zijn geheel voor rekening en risico van de Klant.

8. Afhaling bij de Verkoper

Wanneer de Klant ervoor kiest om het gekochte product af te halen in de Val Saint lambert boetiek, zal in de betalingsbevestigingse-mail als bedoeld in artikel 6 worden aangegeven wanneer en voor hoe lang het product beschikbaar zal zijn.

De Klant wordt uitgenodigd om het product af te halen tijdens de openingsuren van de Val Saint Lambert boetiek. De Klant kan het product noet afhalen indien hij de prijs niet overeenkomstig Artikel 6 heeft betaald.

Indien de Klant zijn bestelling niet afhaalt binnen de in de betallingbevestiging vermelde termijn, is de Verkoper niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het product tijdens de opslag. Onder voorbehoud van Artikel 10 kan de Klant geen terugbetaling van de prijs eisen indien hij zijn bestelling niet binnen de bovenvermelde termijene afhaalt.

9. Garantie

De Verkoper garandeert dat het product op het moment van aankoop vrij is van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten.

De Verkoper garandeert dat de producten die te koop worden aangeboden op de Website correct functioneren en geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het product onmogelijk of gevaarlijk maken.

De Verkoper is gebonden door de wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar bedoeld in de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek met betrekking tot consumenten gevestigd in een land van de Europese Unie. De consument erkent dat de vervanging van het gebrekkige product mogelijk niet mogelijk is voor bepaalde specifieke producten die in beperkte hoeveelheden worden vervaardigd, in welk geval hij slechts aanspraak kan maken op een passende prijsvermindering.

De Verkoper is eveneens gebonden door de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde echter dat de klant uiterlijk binnen een maand na de ontdekking van het eventuele verborgen gebrek een beroep doet op deze garantie.

Indien van toepassing, zal elke specifieke garantie die geldig is voor een bepaald product duidelijk worden vermeld op de productfiche van het product, met uitsluiting van elke andere uitgebreidere garantie.

De garantie geldt in geen geval voor producten waarvan de schade het gevolg is van:

  • de nalatigheid van de Klant (scherven, breuk,....);
  • een poging tot herstel door de klant;
  • verkeerd gebruik door de Klant (krassen, gebruik van onvoldoende schoonmaakmiddelen, etc.);
  • een geval van overmacht (verlies, diefstal, ....);
  • normale slijtage van het product, transport, verkeerd gebruik en/of het niet opvolgen van de instructies in een gebruiksaanwijzing.

10. Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om zijn bestelling te herroepen, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te motiveren en zonder andere kosten te maken dan de hieronder vermelde.

De herroepingstermijn verstrijkt na een periode van 14 kalenderdagen:

  • Vanaf de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het product fysiek in ontvangst neemt;
  • in het geval dat meerdere producten door de Klant in één bestelling worden besteld en afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in ontvangst neemt.

De Klant zal de Verkoper vóór het verstrijken van de herroepingstermijn op de hoogte brengen van zijn beslissing om zijn bestelling te herroepen. Om dit te doen, wordt de Klant uitgenodigd om het formulier in te vullen dat op de Website wordt voorgesteld op het adres https://www.val-saint-lambert.com/img/cms/Formulier-herroeping.pdf

Het herroepingsrecht van de Klant is onderworpen aan de terugzending van de volledige levering binnen 14 werkdagen na de uitoefening van zijn herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel 11.

Wanneer de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel, zal de Verkoper hem alle van hem ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van, in voorkomend geval, de leveringskosten, overeenkomstig de in artikel 12 bepaalde voorwaarden.

Het herroepingsrecht waarin dit artikel voorziet, komt uitsluitend toe aan de consumenten, met uitsluiting van klanten die een aankoop doen voor doeleinden die verband houden met hun commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit. De Klant wordt geacht een aankoop te doen voor dergelijke doeleinden wanneer hij zijn intracommunautaire BTW-nummer of het identificatienummer van zijn bedrijf buiten de Europese Unie invoert.

11. Retourzendingen

Op retourzendingen door de Klant op grond van artikel 10 zijn de volgende regels van toepassing.

De Klant verstuurt de producten naar de Verkoper of geeft ze aan de Verkoper af op het volgende adres: Val Saint Lambert, Cour du Val 245 te B-4100 Seraing, België, uiterlijk 14 werkdagen na de kennisgeving van haar beslissing om zich terug te trekken uit de bestelling overeenkomstig artikel 10. De datum van verzending door de Klant wordt in aanmerking genomen om de naleving van de termijn te controleren. Elke retourzending na deze termijn zal worden geweigerd en aan de afzender worden teruggezonden.

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij de Verkoper uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hij de kosten voor zijn rekening zal nemen.

De geretourneerde producten moeten in nieuwstaat worden teruggezonden, in hun oorspronkelijke verpakking die ook in perfecte staat moet zijn, noodzakelijkerwijs vergezeld van de factuur en het naar behoren ingevulde retourdocument. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de geretourneerde producten te weigeren indien deze beschadigd of bevuild zijn of gebruikssporen vertonen.

Elke retourzending waarvoor de afzender niet kan worden geïdentificeerd, zal worden geweigerd.

12. Terugbetaling

Terugbetalingen door de Verkoper op grond van artikel 10 zijn onderworpen aan de volgende regels.

De Verkoper zal alle van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief, indien van toepassing, de leveringskosten, binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om zich te beroepen op zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel 10. De Verkoper kan de terugbetaling echter uitstellen totdat de door de Klant geretourneerde producten zijn afgeleverd, of totdat de Klant het bewijs van verzending van de producten heeft geleverd, de datum van het eerste feit dat zich voordoet wordt in rekening genomen. De Klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de terugbetaling.

De Verkoper zal echter alleen de verzendkosten vergoeden voor de goedkoopste standaard leveringsmethode. De kosten verbonden aan een andere, duurdere leveringswijze die uitdrukkelijk door de Klant is gekozen, blijven ten laste van de Klant.

De Verkoper zal deze terugbetaling verrichten met gebruikmaking van dezelfde betaalmiddelen als die welke door de Klant voor de eerste transactie zijn gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel en in ieder geval zonder kosten voor de Klant.

De terugbetaling is afhankelijk van de naleving van de in de artikelen 10 en 11 beschreven retourprocedures.

13. Intellectuele rechten

De merken VAL SAINT LAMBERT zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

De Verkoper is de eigenaar van alle auteursrechten en tekeningen- en modellenrechten die de op de Website te koop aangeboden producten beschermen.

Alle gegevens die deel uitmaken van de Website zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper, met inbegrip van met name teksten, foto's, illustraties en de database met de inhoud van de Website.

Elke reproductie of elk gebruik van alle of een deel van de voormelde elementen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de Verkoper is verboden en onderworpen aan civiele en strafrechtelijke vervolging.

14. Aansprakelijkheid

De Verkoper besteedt de grootste zorg aan de ontwikkeling van de inhoud van de Website. Hij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de vergissingen die in deze inhoud kunnen voorkomen.

Behoudens zijn wettelijke garantieverplichting is de Verkoper niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een defect, storing of oneigenlijk gebruik van de verkochte producten, behalve in geval van bedrog of grove nalatigheid van de Verkoper, zijn werknemers of agenten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van bestellingen in geval van overmacht, zoals gehele of gedeeltelijke storingen of stakingen, in het bijzonder van postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand, enz.

In ieder geval blijft de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot vergoeding van de enige directe schade die aan de Klant is toegebracht, voor een bedrag dat beperkt is tot de voor de bestelling betaalde bedragen als gevolg waarvan de aansprakelijkheid van de Verkoper zou worden ingeroepen.

15. Geschillen en toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Website en de toepassing of de interpretatie van deze Voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel in de Franse taal bevoegd.

16. Persoonsgegevens

De Klant wordt uitgenodigd om de Privacy verklaring van de Verkoper te lezen op het adres https://www.val-saint-lambert.com/nl/content/14-privacy